داده های جغرافیایی

زیرساخت داده های جغرافیایی 

این قسمت شامل ابزارهای اسلوب ساز،سرویس کاتالوگ،گروه بندی  نقشه،لایه های جغرافیایی،مخزن داده و غیره می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لایه های جغرافیایی

با استفاده از این ابزار می توان لایه هایی را در سامانه اضافه کنیم و یا آنها را ویرایش کنیم

 

 

 

 

 

لایه های جغرافیایی

با استفاده از این ابزار می توان لایه هایی را در سامانه اضافه کنیم و یا آنها را ویرایش کنیم

برونبرد برگشت