سالنامه آماری

نمای کلی سالنامه آماری به صورت زیر می باشد:

 

پنل سمت راست دربردارنده بخش افزودن، جستجوی سالنامه مورد نظر، و تقسیم بندی فصول و محتواهای ایجاد شده می باشد:

 

با انتخاب هر بخش و زیربخش آن، محتوای مربوط به آن نمایش داده می شود:

 

 

مکان یابی و پتانسیل نگاری برگشت