گردش کار

گردش کار

برای تایید داده های وارد شده کارشناس در جداول سامانه توسط مدیران از سیستم گردش کاراستفاده می کنیم. این قسمت شامل موارد زیراست:

در نوبت

ارجاع داده شده به من

تکمیل شده توسط من

ارسالی من در نوبت

ارسالی من تکمیل شده

 

 

پیام رسان

پیام رسان در این قسمت می توان علاوه برا اضافه کردن مخاطب جدید به سازمان ها و افرادی که به عنوان دستگاه همکار در سامانه معرفی شده اند ،پیام ارسال نمود

Read More

درنوبت

در نوبت در این بخش کارهایی که به کاربر وارد شده رانشان می دهد .با کلیک بر روی آن، لیست کارها نشان داده می شود. مرحله بعد این گزینه وجود دارد روی آن کلیک می کنیم تا لیست کارها نشان داده شود. لیست...

Read More

ارجاع داده شده به من

ارجاع داده شده به من کارهایی که به شخص کاربر داده می شود را شامل می شود.

Read More

تکمیل شده توسط من

تکمیل شده توسط من کارهایی که توسط من انجام شده را نشان می دهد

Read More

ارسالی من در نوبت

ارسالی من در نوبت کارهایی که کاربر انجام داده و فرستاده است را نشان می دهد. لیست فعالیت ها را نشان می دهد. در صورت انصراف می توان روی گزینه زیر کلیک کرد.

Read More

ارسالی من تکمیل شده

ارسالی من تکمیل شده کارهایی که کاربر انجام داده و تایید شده را نشان می دهد.

Read More
داشبورد مدیریتی برگشت