کارتابل

کارتابل (تبادل داده)

منوی کارتابل،ازپنج بخش "میزکار"،"پیام رسان"،"در نوبت"،"ارجاع داده شده به من" و "تکمیل شده توسط من" تشکیل یافته است.که به صورت تب گونه در صفحه کارتابل آورده شده اند(مربوط به قسمت گردش کار)

 قسمت میزکاردارای ابزارهایی برای تبادل داده می باشد که شامل گروه ابزار های گروه زیر ساخت داده های جغرافیایی،گروه ابزار های سامانه آمار و سامانه پاسخ می باشد.

 

ابزارهای نقشه برگشت